จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2017
เราอธิษฐานในนามของพระเยซู
We Pray In The Name Of Jesus
“ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน” (ยอห์น 16:23)
Continue reading