พุธ ที่ 13 กันยายน 2017
ชีวิตที่เหนือธรรมชาติภายในคุณ
The Supernatural Life In You
“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)
Continue reading