อังคาร ที่ 5 กันยายน 2017
ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ไม่ได้ “รับการไถ่”
The New Creation Was Not “Redeemed”
“สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอล เพราะว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและทรงไถ่ชนชาติของพระองค์” (ลูกา 1:68)
Continue reading