อังคาร ที่ 12 กันยายน 2017
พระคำ: รากฐานที่มั่นคง
The Word: A Sure Foundation
“เพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์” (1 โครินธ์ 3:11)
Continue reading