อาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2017
พระองค์ได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เราแล้ว
He’s Given Us His Righteousness
“เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อ และเพื่อความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ””(โรม 1:17)

Continue reading