พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2017
เข้าใจศาสนาคริสต์
Understanding Christianity
“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

Continue reading