พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2017
อย่าขอร้องด้วยพระนามของพระองค์
Don’t Beg With His Name
“เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า” (2 โครินธ์ 5:20)

Continue reading