ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018

ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าเพื่อพระสิริ
Predestined For Glory

“ดังเช่นในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” (เอเฟซัส 1:4)

Continue reading