ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018

การสามัคคีธรรมที่แท้จริง
A Real Fellowship

“ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า ความรักของพระเจ้า และการสามัคคีธรรมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด” (2 โครินธ์ 13:14 NIV)

Continue reading