จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018

ฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระองค์
The Power Of His Word

“ เพราะว่าพระคำที่พระเจ้าทรงตรัสนั้นมีชีวิตอยู่และเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจ [ ทำให้กระตือรือร้น ทำการ มีพลัง และมีประสิทธิภาพ ] ” (ฮีบรู 4:12 แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ AMPC)

Continue reading