พุธที่ 5 ธันวาคม 2018

คุณไม่ใช่คนทั่วไป
You’re Not A Natural Man

“แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่… ” (1 โครินธ์ 2:14)

Continue reading