อังคารที่ 4 ธันวาคม 2018

โดยพระวิญญาณเท่านั้น
Only By The Spirit

“เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา” (1 โครินธ์ 2:12)

Continue reading