พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018

การบังเกิดใหม่
Being Born Again

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า” (ยอห์น 3:3)

Continue reading