อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

พระคุณมากยิ่งขึ้น
Grace For More

“แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง
แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ” (ยากอบ 4:6)

Continue reading