วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม      2020

พระคำของสวรรค์
Heavenly Words

เพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเอง แต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไร เรารู้ว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้น เราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบอกเรา(ยอห์น 12:49-50)

พระเยซูบอกเราในข้อพระคัมภีร์ข้างบนว่าคำพูดของพระองค์เป็นพระบัญชาของพระบิดา นั่นคือทุกสิ่งที่พระองค์พูดมาจากพระบิดา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพระบิดาทรงบัญชาพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ควรจะพูดหรือสิ่งที่พระองค์ควรจะกล่าว สิ่งที่พระองค์พูดในข้อถัดไปนั่นยิ่งให้แรงบันดาลใจมากกว่าเดิม พระองค์กล่าวว่า เรา​รู้​ว่า​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์​นั้น​เป็น​ชีวิต​นิรันดร์ เพราะ​ฉะนั้น​สิ่ง​ที่​เรา​พูด​นั้น เรา​ก็​พูด​ตาม​ที่​พระ​บิดา​ทรง​บอก​เรา (ยอห์น 12:50) น่าอัศจรรย์จริงๆ!

ในยอห์น 20:21 พระเยซูตรัสว่า “…สันติ​สุข​จง​ดำ​รง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย พระ​บิดา​ทรง​ใช้​เรา​มา​อย่าง​ไร เรา​ก็​ใช้​พวก​ท่าน​ไป​อย่าง​นั้น” สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้กำลังพูดคุยกับยากอบ ยอห์น เปโตร หรืออัครทูตคนอื่นๆเท่านั้น แต่กับเราในทุกวันนี้ ดังนั้นเช่นเดียวกับที่พระองค์พูดพระคำของพระบิดา เราก็ต้องพูดพระคำของสวรรค์ด้วย นั่นคือพระคำของพระเจ้า เราได้รับคำบัญชาว่าเราควรพูดอะไรและเราควรกล่าวอะไร

คริสเตียนไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเอง เราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เราไม่ได้พูดเพื่อตนเองหรือจากตัวเราเอง เราพูดเพื่อพระองค์และจากพระองค์เหมือนพระเยซู เราได้รับถ้อยคำที่จะพูด ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “..เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ว่า ..เพราะ​ฉะนั้น​เรา​อาจ​กล่าว​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ว่า…  จงพูดถ้อยคำของสวรรค์เหมือนพระเยซู และดำเนินชีวิตของสวรรค์บนแผ่นดินโลก

พระเจ้าทรงออกแบบให้ความเป็นพระเจ้าถูกปลดปล่อยออกมาผ่านทางคำพูด! คำพูดนั้นไม่จำกัดและเป็นนิรันดร์ สิ่งเหล่านี้เข้าไปในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ คุณสามารถพูดจากตู้เสื้อผ้าของคุณ และมันจะส่งผลกระทบต่อทุกที่ในโลก ดังนั้นเมื่อคุณมีสถานการณ์ที่ต้องจัดการ จงใคร่ครวญพระคำ นั่นคือจุ่มวิญญาณของคุณลงในพระคำจนกระทั่งมีเพียงพระคำเท่านั้นที่ออกมาจากปากของคุณ นั่นคือพระคำของพระเจ้าจากสวรรค์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

ชีวิตของข้าพระองค์คือคำพยานถึงพระคุณของพระเจ้า พระเมตตาและความเห็นอกเห็นใจของพระองค์โอบล้อมข้าพระองค์ไว้ทุกวัน! ข้าพระองค์เดินในพระสิริและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ในวันนี้ด้วยการสำแดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของพระองค์ และใช้การครอบครองของพระวิญญาณ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:มาระโก 11:23; สุภาษิต 6:2; โรม 10:9-10