วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม  2020                                                                         

จงตระหนักถึงพระวิญญาณ

Be Conscious Of The Spirit

ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย (กาลาเทีย 5:25)

มีโลกฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกทางกายภาพนี้ โลกทางกายภาพเป็นภูมิภาคหรือส่วนหนึ่งของโลกฝ่ายวิญญาณ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง หมายความว่ามีการเชื่อมต่อฝ่ายวิญญาณกับทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้าง ไม่มีสิ่งใดที่แยกออกจากพระองค์ ดังนั้นในมิติฝ่ายวิญญาณ พระองค์จึงสร้างภูมิภาคสำหรับมนุษย์ทางร่างกาย ถึงแม้ว่ามนุษย์เองจะเป็นวิญญาณก็ตาม

พระเจ้าประทานร่างกายให้แก่มนุษย์เพื่อใช้ดำเนินชีวิต ขณะที่อยู่ในภูมิภาคทางกายภาพของโลกฝ่ายวิญญาณของพระองค์ ดังนั้นแผ่นดินโลกจึงไม่ได้แยกออกจากมิติของพระเจ้าอย่างเด็ดขาด จงระลึกว่าในปฐมกาล 1:2 พระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นน้ำ พระวิญญาณของพระเจ้าฟักอยู่ในมวลที่วุ่นวาย ซึ่งหมายความว่าแผ่นดินโลกอยู่ในขอบเขตหรือการเข้าถึงของพระวิญญาณและถูกควบคุมโดยพระวิญญาณ เนื่องจากความไม่รู้และไม่เข้าใจความสำคัญของสิ่งนี้ หลายคนจำกัดชีวิตของพวกเขาอยู่ในภูมิภาคทางโลกของโลกนี้ พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่ามีอะไรมากกว่านั้นในโลกฝ่ายวิญญาณ

สำหรับเราทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้ว พระคัมภีร์บอกให้เราเดินในพระวิญญาณ คุณเดินในพระวิญญาณอย่างไร? คือการเดินอยู่ในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้า นั่นคือเดินไปตามหลักการของแผ่นดินของพระเจ้า จงตระหนักว่าคุณอาศัยอยู่ในและจากอีกมิติหนึ่ง ซึ่งเป็นมิติสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกนี้ การตระหนักรู้นั้นจะทำให้คุณอยู่เหนือองค์ประกอบ ความล้มเหลว ความผิดหวัง ความมืด และการเสื่อมโทรมของโลกทางกายภาพนี้

ชีวิตคือฝ่ายวิญญาณ และเราอาศัยอยู่ใน 2 โลก แต่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ตระหนักรู้ถึงโลกทางกายภาพเท่านั้น นี่คือเหตุผลที่หลายคนต้องผ่านความเจ็บปวดและความทุกข์ นั่นคือตกเป็นเหยื่อของโรคที่รักษาไม่ได้ เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมชีวิตจากวิญญาณได้ พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณอยู่ในโลก แต่ไม่ใช่ของโลก คุณบังเกิดตามแบบของพระคริสต์ มนุษย์ที่มาจากสวรรค์ ดังนั้นคุณจึงแบกพระฉายของสวรรค์ คุณมาจากแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ ฮาเลลูยา! และในแผ่นดินนั้น เราใช้หลักการของพระเจ้า กลยุทธ์และอาวุธสงครามของเราไม่ใช่ของโลกนี้ (2 โครินธ์ 10:4) เราครอบครองโดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรมและเราชนะด้วยและผ่านทางพระคำ ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ตาแห่งความเข้าใจของฉันรู้แจ้งเพื่อรับรู้ถึงความสามารถของฉันในพระคริสต์และเข้าใจและหยั่งรู้ถึงความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณของแผ่นดินสวรรค์ซึ่งฉันอยู่ ในพระนามพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 8:13-14; โรม 8:9-10