เสาร์ที่ 12 มกราคม 2013

พระคำมีความสามารถภายใน
The Word Has Inherent Ability

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” ( กิจการ 20:32)

Continue reading


ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013

อย่าหยุดที่จะเชื่อ
Don’t Stop Believing!

“พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่า “ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2013

พูดคำฝ่ายวิญญาณ
Talk Spiritual

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์” (1 โครินธ์ 3:1)

Continue reading


พุธที่ 9 มกราคม 2013

ที่หนึ่งและดีที่สุด!
The First And The Best!

“คือทุกคนที่เขาเรียกตามชื่อของเรา คือผู้ที่เราได้สร้างเพื่อพระสิริของเรา ผู้ที่เราได้ปั้นและได้กระทำไว้” (อิสยาห์ 43:7)

Continue reading


อังคารที่ 8 มกราคม 2013

คุณคือแสงสว่างในพระเจ้า
You’re Light In The Lord

“เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง” (เอเฟซัส 5:8)

Continue reading