พุธที่ 10 เมษายน 2013

คริสเตียนไม่จำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อย…
The Christian Doesn’t Need Deliverance…

“และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย…” (มัทธิว 6:13)

Continue reading


อังคารที่ 9 เมษายน 2013

การขอบพระคุณเปิดประตูสำหรับพระพรที่มากยิ่งขึ้น
Thanksgiving Opens Doors For Further Blessings

“ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้น เมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง และกราบลงที่พระบาทของพระเยซู โมทนาพระคุณของพระองค์ คนนั้นเป็นชาวสะมาเรีย ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “มีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน ไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้” แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ” (ลูกา 17:15-19)

Continue reading


จันทร์ที่ 8 เมษายน 2013

เดินตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ
Follow God’s Plan For Your Life

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ” (เอเฟซัส 2:10)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2013

พยานที่พร้อมเพื่อพระคริสต์!
A Ready Witness For Christ!

“ฝ่ายคนนั้นก็ทูลลา แล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรี ถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อตัว และคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก” (มาระโก 5:20)

Continue reading


เสาร์ที่ 6 เมษายน 2013

การเปิดเผยความเป็นอมตะ
Immortality Unveiled

“แต่บัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้น และได้ทรงนำชีวิตและสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ” (2 ทิโมธี 1:10)

Continue reading