จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2012

เรียกมันออกมา!
Call It Forth!

“ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติ ต่อพระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมา และทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มี ให้มีขึ้น” (โรม 4:17)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012

อย่ายอมต่อความเจ็บป่วย
Don’t Give In To Sickness

“คราวนั้นวันหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ มีพวกฟาริสีและพวกบาเรียนนั่งอยู่ด้วย เป็นผู้มาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดียและจากกรุงเยรูซาเล็ม ฤทธิ์เดชของพระเป็นเจ้าก็อยู่ในพระองค์ เพื่อจะรักษาเขาให้หายโรค” (ลูกา 5:17)

Continue reading


เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2012

อย่าทำผิดเรื่องคำพูด
Don’t Offend In Words

“เพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆ อย่าง ถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วย” (ยากอบ 3:2)

Continue reading


ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012

มองเห็นภาพที่ถูกต้อง
See The Right Picture

“เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012

พระองค์ทรงทำให้เราคู่ควร…
He Has Made Us Worthy….

“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12)

Continue reading