จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2013

มองดูภายในสำหรับความคิดสร้างสรรค์!
Look Inwards For Creative Ideas!

“แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2 โครินธ์ 4:7)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013

นมัสการพระเจ้าด้วยการร้องเพลง!
Worship The Lord With Singing!

“แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์…” (ยอห์น 4:23)

Continue reading


เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2013

ความเป็นมนุษย์ของพระเยซู
The Humanity Of Jesus

“ความจริง พระองค์มิได้ทรงรับสภาพของทูตสวรรค์ แต่ทรงรับสภาพของเชื้อสายของอับราฮัม” (ฮีบรู 2:16)

Continue reading


ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2013

ทำให้สิ่งดีเกิดขึ้นสำหรับผู้อื่น
Make Good Things Happen For Others

“อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)

Continue reading


อังคารที่ 11 กรกฎาคม 2013

อธิษฐานในพระองค์
Praying In Him

“…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

Continue reading