ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013

แสดงข้อพิสูจน์ของคุณ
Bring Forth Your Strong Reasons

“พระเจ้าตรัสว่า จงนำข้อคดีของเจ้าขึ้นมา กษัตริย์ของยาโคบตรัสว่า จงนำข้อพิสูจน์ของเจ้ามา” (อิสยาห์ 41:21)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013

การสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้า
Our Fellowship With The Lord

“ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา เราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 1:3)

Continue reading


พุธที่ 17 เมษายน 2013

ถูกสร้างเพื่อรัก
Created To Love

“ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด” (1 โครินธ์ 13:13)

Continue reading


อังคารที่ 16 เมษายน 2013

ตระหนักถึงพระคุณของพระองค์
Recognize His Grace

“แต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆ คน ตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้” (เอเฟซัส 4:7)

Continue reading


จันทร์ที่ 15 เมษายน 2013

ชีวิตใหม่ในพระคริสต์
New Life In Christ

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading