เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2013

ฤทธิ์เดชในข่าวประเสริฐ
Power In The Gospel

“ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายใน เรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน และพวกกรีกด้วย” (โรม 1:16)

Continue reading


ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013

ขนาดของความเชื่อ
The Measure Of Faith

“ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคน โดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคน” (โรม 12:3)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013

พระคุณเพื่อการก้าวหน้า
The Grace To Excel

“และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง…” (2 โครินธ์ 9:8)

Continue reading


พุธที่ 30 มกราคม 2013

การสถิตอยู่แห่งการเปลี่ยนแปลง
A Transforming Presence

“ในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้ และพระสิริของพระเจ้า ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น โมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้ เพราะเมฆปกคลุมอยู่ และพระสิริของพระเจ้าก็อยู่เต็มพลับพลานั้น” (อพยพ 40:34-35)

Continue reading


อังคารที่ 29 มกราคม 2013

ชีวิตที่มีแต่กำเนิด
Inherent Life

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

Continue reading