พุธที่ 20 มีนาคม 2013

บอกคนที่ยังไม่รู้ว่าพระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว
Tell The Untold That Christ Has Come

“ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

Continue reading


อังคารที่ 19 มีนาคม 2013

ความชอบธรรมของพระเจ้าในคุณ
The Righteousness Of God In You

“แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่า ความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติ ธรรมบัญญัติกับพวกผู้เผยพระวจนะเป็นพยานอยู่ คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน” (โรม 3:21-22)

Continue reading


จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2013

ความมั่งมีที่ประเมินค่าไม่ได้ในพระคริสต์
Your Inestimable Riches In Christ

“แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้า ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น” (สดุดี 24:1)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2013

คุณที่เหนือธรรมชาติ
The Supernatural YOU

“เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ” (โคโลสี 2:9-10)

Continue reading


เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013

พระคุณสำหรับการเพิ่มพูนและการขยายตัว
Graced For Increase And Expansion

“จงขยายสถานที่แห่งเต็นท์ของเจ้า และให้เขาขึงม่านของที่อาศัยของเจ้าออก อย่าหน่วงไว้ ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และเสริมกำลังหลักหมุดของเจ้า เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย…” (อิสยาห์ 54:2-3)

Continue reading