อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2013

กล้าหาญเพื่อข่าวประเสริฐ
Courageous For The Gospel

“เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า” (เอเฟซัส 6:14-15)

Continue reading


เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013

พระองค์ทรงครอบครองในร่างกายของคุณ
He Rules In Your Body

“ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย” (โรม 8:11)

Continue reading


ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2013

รับการอวยพร…ความมั่นคง.. และการปกป้อง!
Blessed…Fortified…And Protected!

“พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน” (สดุดี 91:7)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2013

ยกระดับชีวิตของคุณ
Upgrade Your Life

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

Continue reading


พุธที่ 7 สิงหาคม 2013

ความถ่อมใจที่แท้จริง
True Humility

“และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์” (ฟิลิปปี 2:8-9)

Continue reading