พุธที่ 23 มกราคม 2013

“Aionian” ผู้มีชัยชนะ!
“Aionian” Overcomers!

“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก” (1 ยอห์น 5:4)

Continue reading


อังคารที่ 22 มกราคม 2013

ทูลขออย่างกล้าหาญ…ในนามของพระองค์!
Ask Boldly…In His Name!

“และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา…” (1 ยอห์น 5:14)

Continue reading


จันทร์ที่ 21 มกราคม 2013

พระองค์ทรงแสวงหาการสามัคคีธรรมของคุณ
He Seeks Your Fellowship

“ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” (2 โครินธ์ 13:14)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013

ชีวิตใหม่ทั้งหมด!
A New Life Altogether!

“เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4)

Continue reading


เสาร์ที่ 19 มกราคม 2013

เหล่าบุตรที่ถูกต้องและสำคัญของพระเจ้า!
Legal And Vital Sons Of God!

“จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็ได้เป็นเช่นนั้น เหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์” (1 ยอห์น 3:1)

Continue reading