เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2012

อย่าทำผิดเรื่องคำพูด
Don’t Offend In Words

“เพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆ อย่าง ถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วย” (ยากอบ 3:2)

Continue reading


ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012

มองเห็นภาพที่ถูกต้อง
See The Right Picture

“เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012

พระองค์ทรงทำให้เราคู่ควร…
He Has Made Us Worthy….

“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12)

Continue readingพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012

เราเป็นเหมือนพระองค์!
We’re Like Him!

“เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” (เอเฟซัส 5:1)

Continue readingอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012

ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
Selfless Love

“จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว” (โรม 12:10)

Continue reading