อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012

เพียงแค่ทำ!
Just Do It!

“แต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ และตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้น มิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน” (ยากอบ 1:25)

Continue reading


เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2012

หน้าที่หลักของคุณ
Your Primary Assignment

“ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น” (เอเฟซัส 4:11-12)

Continue reading


ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2012

ให้พระองค์ยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตของคุณ
Let Him Increase In Your Life

“ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าว สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง เมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว ฉะนั้นความปีติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้ว พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” (ยอห์น 3:29-30)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2012

พระคำในปากของคุณ!
The Word In Your Mouth!

“ความตายความเป็น อยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” (สุภาษิต 18:21)

Continue reading


พุธที่ 5 ธันวาคม 2012

เปิดใจของคุณต่อพระคำ
Open Your Heart To The Word

“บุคคลผู้เพิกเฉยต่อคำเตือนสติก็ดูหมิ่นตนเอง แต่บุคคลผู้สนใจการทักท้วงก็ได้ความเข้าใจ” (สุภาษิต 15:32)

Continue reading