ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013

แสวงหาการขยายของอาณาจักรของพระเจ้า
Seek The Expansion Of God’s Kingdom

“แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่าน” (มัทธิว 6:33)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2013

ชีวิตที่ขึ้นไปข้างบน และก้าวไปข้างหน้า
The Upward And Forward Life

“อิสอัคได้หว่านพืชในดินแดนนั้น ในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่าน อิสอัคก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก” (ปฐมกาล 26:12-13)

Continue reading


พุธที่ 13 มีนาคม 2013

ชัยชนะในความคิดของคุณ
Victory In Your Mind

“เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า อาจทำลายป้อมได้ คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์” (2 โครินธ์ 10:4-5)

Continue reading


อังคารที่ 12 มีนาคม 2013

การไม่จำกัดในการเข้าสู่ห้องบัลลังก์
Unrestricted Access To The Throne-room

“เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้น คือทางพระกายของพระองค์” (ฮีบรู 10:19-20)

Continue reading


จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013

พระคุณ: การแสดงออกของอิทธิพลภายใน
Grace: The Outworking Of An Inward Influence

“…เขาจึงใช้บารนาบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอก เมื่อบารนาบัสมาถึงแล้ว และได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปีติยินดี จึงได้เตือนคนเหล่านั้น ให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า” (กิจการ 11:22-23)

Continue reading