ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013

ความสัมพันธ์ที่อยู่เหนือการคาดเดา
A Relationship Beyond Assumption

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2013

ความชอบธรรม: การสำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระเจ้า
Righteousness: The Expression Of The Will And Nature Of God

“พระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจ่างอย่างความสว่าง และให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวัน” (สดุดี 37:6)

Continue reading


พุธที่ 24 เมษายน 2013

เตรียมตัวของคุณสำหรับสิ่งที่อยู่ภายหน้า
Prepare Yourself For What’s Ahead

“แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่ง เรียกว่าเกทเสมนี แล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่น” (มัทธิว 26:36)

Continue reading


อังคารที่ 23 เมษายน 2013

ความรุ่งเรือง: มากกว่าเงินทอง
Prosperity: More Than Money

“…เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” (สดุดี 1:1-3)

Continue reading


จันทร์ที่ 22 เมษายน 2013

ถูกเรียกเพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ
Called To Offer Spiritual Sacrifices

“และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณ เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์” (1 เปโตร 2:5)

Continue reading