จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2013

ความเต็มบริบูรณ์ของพระคริสต์
The Fullness Of Christ

“พระองค์จึงให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์ เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วยในการรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:11-13)

Continue readingอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013

ความรู้ถึงสมบัติล้ำค่าภายในคุณ!
Acknowledge The Good Treasures In You!

“คนดีก็เอาของดีมาจากคลังดีแห่งใจนั้น…” (มัทธิว 12:35)

Continue reading


เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2013

ฤทธิ์เดชในข่าวประเสริฐ
Power In The Gospel

“ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายใน เรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน และพวกกรีกด้วย” (โรม 1:16)

Continue reading


ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013

ขนาดของความเชื่อ
The Measure Of Faith

“ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคน โดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคน” (โรม 12:3)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013

พระคุณเพื่อการก้าวหน้า
The Grace To Excel

“และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง…” (2 โครินธ์ 9:8)

Continue reading