เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2013

ส่วนประกอบความโปรดปราน
The Favour Factor

“…พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง” (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13)

Continue reading


ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2013

คุณคือสัญลักษณ์ของพระองค์!
You’re His Icon!

“ในข้อนี้แหละ ความรักของเราจึงสมบูรณ์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013

ปกป้องหัวใจของคุณ
Guard Your Heart

“จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)

Continue reading


พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013

ผลผลิตแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
Products Of His Great Love

“โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แล้ว เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาให้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรนั้น” (1 ยอห์น 4:9)

Continue reading


อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013

ถูกเจิมโดยฤทธิ์เดช
Anointed With Power

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8)

Continue reading