จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2013

ฝึกฝนวิญญาณของคุณให้รู้จักเสียงของพระองค์
Train Your Spirit To Discern His Voice

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา” (ยอห์น 10:27)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2013

สายพันธุ์พิเศษ
A Special Breed

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

Continue reading


เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2013

ชัยชนะในพระคริสต์
Triumphant In Christ

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” (2 โครินธ์ 2:14)

Continue reading


ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2013

ชื่อของคุณและลิขิตชีวิตของคุณ
Your Name And Your Destiny

“ชื่อของเจ้าจะมิใช่อับรามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย” (ปฐมกาล 17:5)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2013

เรียนรู้จัก “ความสามารถ” ของคุณ
Get To Know Your “Features”

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22-23)

Continue reading