วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2013

ถ้อยคำแห่งความเชื่อบนพื้นฐานของการเปิดเผยจากพระเจ้า
Confessions Based On Revelation

“เหตุฉะนั้น ดูก่อนท่านพี่น้องธรรมิกชน ผู้ตอบสนองด้วยกันกับเราในการที่พระเจ้าทรงเรียก จงนึกถึงอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซึ่งเราเชื่อและรับนั้น คือพระเยซู” (ฮีบรู 3:1)

Continue reading


วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2013

พระนามอันอัศจรรย์ของพระองค์
His Wonderful Name

“พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้…” (มัทธิว 28:18-20)

Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013

ในพระองค์ คุณปลอดภัย!
In Him, You’re Safe!

“พระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัย พระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพ พระองค์คือพระผู้ช่วยดาเนียลให้รอด จากฤทธิ์ของสิงห์” (ดาเนียล 6:27)

Continue reading


วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2013

ทายาทแห่งความรุ่งเรือง
Heirs Of Prosperity

“และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

Continue reading


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2013

คุณมีชีวิตอยู่สำหรับพระเจ้า!
You’re Alive To God!

“เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:11)

Continue reading