ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012

มองเห็นภาพที่ถูกต้อง
See The Right Picture

“เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012

พระองค์ทรงทำให้เราคู่ควร…
He Has Made Us Worthy….

“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12)

Continue readingพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012

เราเป็นเหมือนพระองค์!
We’re Like Him!

“เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” (เอเฟซัส 5:1)

Continue readingอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012

ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
Selfless Love

“จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว” (โรม 12:10)

Continue reading


จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012

ผลแห่งความชอบธรรม
Fruits Of Righteousness

“จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้า” (ฟิลิปปี 1:11)

Continue reading