About rorthai

อังคารที่ 16 เมษายน 2013

ตระหนักถึงพระคุณของพระองค์
Recognize His Grace

“แต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆ คน ตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้” (เอเฟซัส 4:7)

Continue reading


จันทร์ที่ 15 เมษายน 2013

ชีวิตใหม่ในพระคริสต์
New Life In Christ

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013

“พระองค์ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลย…”
“He Led Captivity Captive…”

“เหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้แล้วว่า `ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก และประทานของประทานแก่มนุษย์’” (เอเฟซัส 4:8)

Continue readingศุกร์ที่ 12 เมษายน 2013

พระองค์แปลความล้ำลึก
He Interpretes Mysteries

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

Continue reading