วันพุธที่ 24 กรกฎาคม

เปล่งเสียงแห่งความเชื่อ ไม่ใช่ความกลัว
Voice Faith Not Fear

“จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

     วันนี้หลายคนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมที่จะยอมแพ้และประกาศความกลัว จงพิจารณาบทเรียนสำคัญจากประสบการณ์ของโยบในพันธสัญญาเดิม โยบเป็นคนชอบธรรม ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ด้วยความกลัวเขาจึงเปิดโอกาสให้ซาตานสร้างความเสียหายในชีวิตของเขา

ซาตานได้พยายามโจมตีโยบแต่ไม่สำเร็จ เพราะว่าเขาได้รับการปกป้องจากพระเจ้า มีรั้วฝ่ายวิญญาณล้อมรอบเขาอยู่ (โยบ 1:8-10) อย่างไรก็ตามคำพูดของโยบเองในโยบ 3:25 เปิดเผยให้เห็นว่าในที่สุดซาตานก็สามารถเจาะแนวป้องกันเพื่อจู่โจมเขาได้อย่างไร โยบกล่าวว่า “เพราะสิ่งที่ข้ากลัวที่สุดเกิดขึ้นจริง สิ่งที่ข้าครั่นคร้ามที่สุดได้เกิดขึ้น” (ฉบับ MSG)

แม้พระเจ้าจะทรงปกป้องชีวิตของเขาซึ่งแม้แต่ซาตานก็ยืนยันได้ แต่โยบก็เปล่งเสียงแห่งกลัวออกมา ในข้อที่ 26 เขากล่าวว่า “ข้าไม่สบายใจเลย และข้าไม่สงบ ข้าไม่ได้หยุดพัก แต่ความวุ่นวายได้มาหา” (โยบ 3:26) แต่เขาก็ปลอดภัยจนมันทำลายรั้วป้องกัน เขาพูดตรงกันข้ามกับพระคำของพระเจ้า พระเจ้าไม่สามารถปกป้องเขาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเกินกว่าถ้อยคำแห่งความเชื่อของเขา และเหมือนกับคนจำนวนมากในวันนี้ที่พูดความกลัวหรือออกเสียงพูดคำที่ได้รับแรงดลใจจากความกลัว

อย่ายอมแพ้ต่อความกลัวเนื่องจากรายงานที่ชั่วร้าย รายงานที่ชั่วร้ายคือรายงานใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับการจัดเตรียมของข่าวประเสริฐ นั่นคือทุกสิ่งที่ปฏิเสธสิทธิพิเศษ ความสามารถ และมรดกของคุณในพระเยซูคริสต์ ยกตัวอย่างเช่นไม่สำคัญว่าสมมติฐานหรือการวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไร จงปฏิเสธที่จะกลัว แต่จงป่าวประกาศต่อไปว่าคุณมีสุขภาพดี

จงเป็นเหมือนคาเลบและโยชูวาจากผู้นำ 12 คนที่โมเสสส่งไปสอดแนมคานาอัน ผู้เปล่งเสียงแห่งความเชื่อของพวกเขาอย่างกล้าหาญ พระคัมภีร์กล่าวว่าคนอื่นๆ กลับมาพร้อมกับรายงานที่ชั่วร้ายเกี่ยวกับยักษ์ แต่คาเลบและโยชูวาป่าวประกาศ พวกเขากล่าวเกี่ยวกับยักษ์กลุ่มเดียวกันกับที่สายลับ 12 คนคร่ำครวญ ว่า “…เพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้ว เกราะกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้ว พระยาห์เวห์สถิตกับเรา อย่ากลัวพวกเขาเลย” (กันดารวิถี 14: 9)
นั่นคือเสียงแห่งความเชื่อ และความเชื่อของคุณคือชัยชนะที่ชนะโลก (1 ยอห์น 5:4)

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า พระคำของพระองค์คือชีวิตของข้าพระองค์และศิลาของข้าพระองค์ เป็นพื้นดินที่มั่นคงซึ่งข้าพระองค์ยืนอยู่ ข้าพระองค์ไม่ได้หวั่นไหวโดยสิ่งที่ข้าพระองค์รู้สึก เห็น หรือได้ยิน ข้าพระองค์ถูกเคลื่อนไหวโดยพระคำของพระองค์เท่านั้น ดังนั้นข้าพระองค์จึงเป็นเหมือนต้นไม้ที่ริมธารน้ำ เจริญรุ่งเรือง และเกิดผลเสมอ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:1; โยชูวา 1:8; สุภาษิต 18:21


Comments are closed