ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2017
เดินในแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่ของคุณในพระคริสต์
Walk In The Light Of Your New Life In Christ
“เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”(โรม 6:4)

    1 โครินธ์ 6:11 เปิดเผยความจริงที่พิเศษเกี่ยวกับผู้ที่ถูกสร้างใหม่ จริงๆ แล้ว เปาโลต้องทำให้การสื่อสารอยู่ในระดับเดี่ยวกับคริสเตียนที่เมืองโครินธ์ ซึ่งในเวลานั้นยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณ ไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ

ในการจะเข้าใจข้อความที่สำคัญนี้ ให้อ่านในข้อที่เก้าและสิบด้วย “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า? อย่าหลงผิดเลย พวกที่ล่วงประเวณี พวกไหว้รูปเคารพ พวกผิดผัวผิดเมีย พวกโสเภณีชาย พวกรักร่วมเพศ พวกขโมย พวกที่โลภ พวกขี้เมา พวกชอบกล่าวร้าย พวกฉ้อโกง จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า มีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้ แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้ว ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว และได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา”

สังเกตที่เขากล่าวว่า “มีบางคนในพวกท่าน…” อย่างไรก็ดี ในความจริงแล้ว ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนอย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่เก้าและสิบด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่มีอดีต เขาเป็นเชื้อสายใหม่ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนใหม่ที่เกิดขึ้นภายในคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่เท่านั้น แต่เป็นการแทนที่หรือปลูกชีวิตใหม่จากเดิมที่คุณเกิดจากพ่อและแม่ของคุณ แทนที่ด้วยชีวิตของพระเจ้าที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงไม่ใช่การรวมชีวิตธรรมชาติสองแบบเข้าไว้ด้วยกัน แต่เป็นการสร้างใหม่ของวิญญาณมนุษย์โดยพระเจ้า คุณได้มีชีวิตในพระเจ้าผ่านการบังเกิดใหม่ คุณอาจอยากถามว่า “แล้วทำไมผู้คนจึงยังพบว่าพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ควรทำ ทั้งที่เขาบังเกิดใหม่แล้ว?”

คำตอบนั้นเรียบง่าย พวกเขายังไม่ได้ยอมจำนนตัวของพวกเขาทั้งหมดต่อพระคำ เพื่อที่จะดำเนินชีวิตจากวิญญาณของพวกเขา แท้จริงแล้ว การกระทำที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นไม่ได้มาจากวิญญาณมนุษย์ของพวกเขา แต่จากความคิดจิตใจที่ยังไม่ได้รับเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราได้รับการบอกใหม่เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราด้วยพระคำ (โรม 12:2) คุณจะต้องพัฒนาวิญญาณมนุษย์ของคุณด้วยการเรียนรู้ ภาวนา และปฏิบัติตามพระคำ ด้วยวิธีนี้คุณจะฝึกฝนวิญญาณของคุณให้ปกครองเหนือประสาทสัมผัสของคุณ และเดินในแสงสว่างแห่งความชอบธรรมของคุณ การชำระ และชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เป็นเชื้อสายใหม่ สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น! ชีวิตที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ของพระเจ้าถูกใส่ไว้ภายในข้าพเจ้า และโดยพระคำนั้น จิตใจของข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ และได้รับการตั้งโปรแกรมใหม่สำหรับชีวิตแห่งพระสิริ ชัยชนะ และความชอบธรรม สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:22-24; โรม 6:4; โรม 12:2; โรม 5:1


Comments are closed