ศุกร์ ที่ 2 มกราคม 2015

จัดการกับศัตรู!
Neutralize The Adversary!

“เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า อาจทำลายป้อมได้” (2 โครินธ์ 10:4)

    บางครั้งในการเดินในความเชื่อของเรา เราเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายความเชื่อของเรา อาจจะเป็นในเรื่องของการเติบโตในคริสตจักร ยกตัวอย่างเช่น ในฐานะศิษยาภิบาล คุณทำทุกสิ่งที่คุณสามารถนึกได้ว่าควรจะทำ และใช้ยุทธวิธีทุกอย่างที่คุณรู้ แต่คริสตจักรก็ยังไม่เติบโต ตอนนี้คุณคิดว่าจะทำอะไรต่อไปดี

ในช่วงเวลาเช่นนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะมองดูสิ่งต่างๆ จากมุมมองฝ่ายวิญญาณและตระหนักว่ามีศัตรูที่คอยต่อสู้ข่าวประเสริฐและลูกของพระเจ้าอย่างสุดกำลัง เอเฟซัส 6:10-11 กล่าวว่า “สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้” ยุทธอุบายของมารคือแผนการชั่วของมัน เป็น “การดักคอย” ของมารร้าย อาจารย์เปาโลในตอนนี้ต้องการให้คุณรู้ว่ามีศัตรูที่ซุ่มคอยอยู่ วางแผนต่อสู้คุณ และต่อสู้คริสตจักร

แต่ในการที่จะต่อสู้กับศัตรูนี้ เปาโลได้บอกให้คุณสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า ทำไม? เพราะเขารู้ว่าถ้าคุณไม่สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า คุณจะถูกโจมตีได้ง่าย ข้อ 12 ในบทเดียวกันได้กล่าวต่อไปว่า “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ” บางสิ่งเกี่ยวกับการต่อสู้นี้ที่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ฝ่ายร่างกาย แต่เป็นศัตรูที่พยายามที่จะทำให้คุณออกจากทางที่ถูกต้องผ่านการล่อลวง มีทางเดียวที่คุณจะสามารถเอาชนะในสงครามนี้ได้ก็คือการทำในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ ต่อสู้มัน

ยากอบ 4:7 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป” วิวรณ์ 12:11 แสดงให้เราเห็นด้วยถึงวิธีที่จะขัดขืน กำจัด และทำให้ศัตรูหนีไป พระคำกล่าวว่า “เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคำพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน” ดังนั้น ไม่ว่าศัตรูจะขว้างอะไรมาใส่คุณ จัดการกับมันโดยการยืนอย่างเข้มแข็งบนความเชื่อของคุณในพระโลหิตของพระเยซู และโดยถ้อยคำแห่งคำพยานของคุณ พระโลหิตนั้นได้ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้า ประทานชีวิตแก่เรา ชำระเราให้สะอาดจากความบาปทั้งสิ้น และอยู่บนพระที่นั่งแห่งพระกรุณาต่อพระพักตร์พระเจ้าในสวรรค์ คำพยานของคุณซึ่งหมายถึงคำพยานเกี่ยวกับพระเจ้าของคุณ คือการทำงานในการประกาศพระคำแห่งความเชื่อของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะได้รับการอวยพรจากพระคำของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ไม่ได้ปราศจากความรู้ถึงอุบายของซาตาน และข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะตกเป็นเหยื่อของมัน ผ่านทางความเชื่อของข้าพระองค์ในพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซู และโดยถ้อยคำแห่งคำพยานของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางซาตานและสมุนของมันในที่ซึ่งมันควรจะอยู่ คือใต้ฝ่าเท้าของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 2:11; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed