พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า” (ฟีลิปปี 3:13)

หลายคนคิดว่าความคืบหน้าหรือความสำเร็จคือการมีรายได้เพิ่มขึ้น การได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงาน การซื้อบ้านใหม่ ฯลฯ แต่ความก้าวหน้าที่แท้จริงนั้นเป็นมากกว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นการพัฒนาวิญญาณของคุณผ่านทางพระคำและพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันเป็นความเป็นเลิศที่ชัดเจน เริ่มต้นที่มนุษย์ภายในของคุณและแผ่ซ่านออกไปข้างนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ มันมาจาก “คุณ” ในตัวคุณ

เมื่อคุณมีการตระหนักรู้นี้ คุณจะไม่ถูกคุกคามโดยวิกฤตหรือความท้าทายของชีวิต ความก้าวหน้าของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลว ดังนั้นอย่าวัดความก้าวหน้าหรือความไม่ก้าวหน้าจากความสำเร็จของผู้อื่น

ความสำเร็จที่แท้จริงหมายถึงการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะผ่านทางพระคำของพระเจ้าและการบรรลุเป้าหมายที่พระองค์ปรารถนาสำหรับชีวิตของคุณ ดังนั้นจึงไม่ฉลาดที่จะวัดความสำเร็จของคุณโดยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เพราะว่าคุณอาจไม่รู้แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของบุคคลนั้น

ระหว่างคุณกับองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณสามารถรู้ว่าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ คุณสามารถดูที่ชีวิตของคุณในวันนี้และบอกได้ว่าคุณประสบความสำเร็จในเวลานี้ในชีวิตของคุณหรือไม่ เพราะว่าความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องและวัดตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ

ชีวิตที่พระเจ้ามอบให้แก่คุณเป็นชีวิตที่มีพระสิริเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่คุณสะสมความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณประสบความสำเร็จในตอนนี้ พระองค์ก็สามารถไว้วางใจคุณได้มากขึ้น ดังนั้นจงวัดและเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณในแต่ละจุดโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพหรือความสำเร็จของคุณกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง และหลังจากนั้นเป้าหมายก็กว้างขึ้น ความท้าทายจะเพิ่มขึ้น แต่คุณต้องชนะในทุกๆระดับ เมื่อคุณเอาชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายใหม่เหล่านั้น คุณก็จะประสบความสำเร็จอีกครั้งในระดับที่ใหม่และสูงกว่าเดิม มันเป็นเช่นนั้นจากพระสิริสู่พระสิริ นั่นคือแผนการและความคิดของพระเจ้าสำหรับความสำเร็จของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่แสดงให้ฉันเห็นถึงความก้าวหน้าในระดับต่างๆของชีวิต สายตาของฉันจ้องมองดูที่พระองค์เท่านั้น และแรงผลักดันและการแสวงหาของฉันคือการทำให้แผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของฉันสำเร็จ ฉันปฏิเสธที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ แต่วัดความสำเร็จในชีวิตของฉันกับพระคำและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของฉัน

ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

ฟีลิปปี 3:13; ฮีบรู 12:2


Comments are closed