อังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2017
การเปลี่ยนแปลงโดยพระคำ
Transformation By The Word
“อย่าพูดโกหกต่อกันและกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้ว และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า” (โคโลสี 3:9-10)

    ข้าพเจ้าอยากให้คุณสังเกตคำสองคำในข้อพระคำตอนต้น คำแรกคือคำว่า “รับการสร้างขึ้นใหม่” และคำที่สองคือ “รู้จัก” ภาษากรีกที่แปลว่า “รับการสร้างขึ้นใหม่” นั้นคือคำว่า “Anakainoo” ซึ่งมีความหมายความแตกต่างในคุณภาพ ไม่ใช่ในเรื่องของระยะเวลา แต่ในเรื่องของความใหม่ เป็นคำที่ได้กล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 3:18 “แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ”

ภาษากรีกที่แปลว่า “รับการเปลี่ยนแปลง” ในที่นี้คือคำว่า “metamorphoo” เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ รูปร่าง ชนิด คุณภาพ หรือพระสิริ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่อง แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ก็ผ่านโดยการรู้จัก ความรู้ที่ครบถ้วนและถูกต้อง (ภาษากรีก: “epignosis”) นี่ไม่ใช่เพียงความรู้ที่ผิวเผินหรือห่างไกล แต่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด

คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงในความรู้ถึงพระเจ้าซึ่งคุณได้รับผ่านการภาวนาและการสำแดง ใน “Epignosis” คุณได้กลายเป็นสิ่งที่คุณรู้ ความรู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ เมื่อคุณรับเอาพระคำของพระเจ้าเข้าไปในคุณ วิญญาณของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ได้รับความสดใหม่ คุณเปล่งด้วยพระสิริมากขึ้นเรื่อยๆ! เป็นเหตุผลที่คุณจะต้องให้พระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ภายในคุณอย่างมาก เพราะว่ายิ่งคุณรู้จักพระองค์มากเท่าใด พระสิริ การเจิม พระคุณ สติปัญญา และประสิทธิผลของพระวิญญาณ ก็จะได้รับการสำแดงและเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 6:63 “พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต เนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” มีเพียงพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถส่งผลกระทบ เปลี่ยนแปลง ส่องสว่าง และประทานพระสิริให้แก่วิญญาณมนุษย์ พระคำทำงานในจิตใจของคุณโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรู้ถึงพระคำ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านทางความรู้นั้นสู่วิญญาณของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำ หัวใจและความคิดของข้าพระองค์เปิดออกเพื่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและลึกซึ้งกับพระคำ ดังนั้น ข้าพระองค์จึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในฤทธิ์เดช พระสิริ ความงดงาม และความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ภายในข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:17; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed