เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2017
จัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรี
Appointed Unto Glory

“เป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงพระพิโรธ และให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ปรากฏ แต่พระองค์ทรงอดทนมากต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศ? เพื่อจะได้ทรงให้ศักดิ์ศรีอันอุดมของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตา ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรีนั้น?” (โรม 9:22-23)

     อาจารย์เปาโลในข้อพระคำตอนต้นได้กำลังพูดถึงการจัดเตรียมของพระเจ้า เขาได้บอกเราว่ามีภาชนะแห่งพระพิโรธของพระเจ้า สำหรับความพินาศ และมีภาชนะแห่งพระเมตตาที่จัดเตรียมไว้สมกับศักดิ์ศรี พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพวกเขาไว้ล่วงหน้าให้สมกับศักดิ์ศรี ใครที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตา? คือพวกเราที่บังเกิดใหม่ โรม 9:24 กล่าวว่า “คือเราที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาแล้ว ไม่ใช่จากพวกยิวเท่านั้น แต่จากพวกต่างชาติด้วย”

เราเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาของพระเจ้า จัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรี โรม 8:28-30 อธิบายถึงสิ่งนี้ พระคำกล่าวว่า “..เรารุ้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้น พระองค์ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้น พระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วย”

เราเป็นชีวิตแห่งศักดิ์ศรีในพระเยซูคริสต์ คุณได้รับการจัดเตรียมให้มีชีวิตในสุขภาพ ความแข็งแรง ความอุดมสมบูรณ์ และความรุ่งเรืองของพระเจ้า คุณได้รับการเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เป็นเหมือนพระลักษณะของพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ได้สร้างคุณให้เป็นเหมือนพระเยซู ในฮีบรู 1:3 พระคำได้อธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระเจ้า “…ทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้า…” ความจริงนั้นเป็นจริงกับคุณในวันนี้ด้วย “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

คุณเป็นพระฉายของพระเจ้าและเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระองค์ ดังนั้นเหมือนกับพระเยซู คุณได้รับศักดิ์ศรีแล้ว ดังนั้นหมายความว่าคุณจะต้องมีชีวิตแห่งพระสิริ ไม่ใช่ชีวิตของความพ่ายแพ้ การถูกดูถูก ความเจ็บป่วยหรือโรคร้าย คุณได้รับการถูกเลือกสำหรับชีวิตแห่งศักดิ์ศรี ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแต่งตั้งข้าพระองค์ในพระสิริของพระองค์ พระสิรินั้นอยู่ภายในวิญญาณของข้าพระองค์ และเป็นที่พระจักษ์ให้ทุกคนได้มองเห็นในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ พระคุณของพระองค์ทำงานภายในข้าพระองค์ ทำให้เกิดสุขภาพ ความมั่งคั่ง ความรุ่งเรือง การเพิ่มพูน ความอุดมสมบูรณ์ ความโปรดปราน และพระพรมากมาย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 5:1; 2 เปโตร 1:2-3


Comments are closed