ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2017
มากกว่าประสาทสัมผัส
Beyond The Senses
“พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”
(ยอห์น 4:24)

    1 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่ และเขาไม่สามารถเข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ” นี่เป็นเพราะว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นมากกว่าประสาทสัมผัส! การขาดความเข้าใจในความจริงนี้ทำให้หลายคนพบกับความยากลำบากในการเดินในความเชื่อ พระเจ้าติดต่อกับวิญญาณของคุณ ไม่ใช่ความคิดของคุณ ความเชื่อเกิดจากวิญญาณของคุณไม่ใช่ความคิดของคุณ เป็นการตอบสนองจากวิญญาณของมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส

ประสาทสัมผัสของเราไม่ได้ถูกออกแบบให้รับรู้พระเจ้า เราเดินกับพระองค์จากวิญญาณของเรา เรารับใช้พระองค์ด้วยวิญญาณของเรา และเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณผ่านทางพระวิญญาณ ความคิดของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้น มีเพียงวิญญาณของเราที่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ และโดยอยู่บนความสัมพันธ์นั้น เราเตรียมความคิดของเราจากวิญญาณของเราให้ไปในทิศทางเดียวกัน และควบคุมประสาทสัมผัสของเราให้ทำตามวัตถุประสงค์ของเรา นั่นหมายความว่า คุณลัษณะที่เราได้แสดงออกภายนอกนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพของวิญญาณของเราเสมอ – ตัวตนที่เราเป็นภายใน

นั่นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะนำเราจากภายใน พระองค์เพียงผู้เดียวที่สามารถเข้าไปภายในธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นข้างใน – เปลี่ยนแปลงให้มีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป พระองค์เพียงผู้เดียวสามารถนำพาความคิดของคุณให้คิดเหมือนพระเจ้า พูดเหมือนพระองค์ และดำเนินชีวิตตามนั้น ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ ที่จะคิดเหมือนพระองค์ และมองเห็นจากมุมมองของพระองค์ และไม่ใช่จากสภาพตามธรรมชาติ ในขณะที่ข้าพระองค์เดินในความสว่างของพระคำพระองค์ ข้าพระองค์มีประสบการณ์กับการเติบโตที่เหนือธรรมชาติ มีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:1-2; เอเฟซัส 4:23-24


Comments are closed