พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016

เกิดผล และเพิ่มพูนในความรู้ของพระเจ้า!
Fruitful And Increasing In The Knowledge Of God

“เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า” (โคโลสี 1:10)

    พระประสงค์ของพระเจ้าคือการที่เราเกิดผลดีในทุกสิ่ง และในขณะที่เกิดผลนั้น เรายังเพิ่มพูนในความรู้ของพระเจ้า สำหรับคริสเตียนบางคน ยิ่งพวกเขาก้าวหน้าในการงานของเขา ธุรกิจ หรืออาชีพของเขา เวลาที่พวกเขาจะมีให้กับสิ่งต่างๆ ฝ่ายวิญญาณก็ลดน้อยลงด้วย ความรู้ของพระเจ้าก็เริ่มที่จะน้อยลง อยู่ๆ พวกเขาก็ยุ่งเกินกว่าจะไปคริสตจักรหรือศึกษาพระคำของพระเจ้า สิ่งนี้ไม่ควรเป็นเรื่องราวของคุณ

พระคำตอนต้นกล่าวว่า “เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง…” (โคโลสี 1:10) พระเจ้าต้องการให้คุณเกิดผลในงานของคุณ ในการเรียนของคุณ และในการดีทุกอย่าง อย่าอยู่ท่ามกลางคนที่ไปคริสตจักรเฉพาะเวลาที่พวกเขาเจอปัญหาเท่านั้น และเมื่อพวกเขาได้รับการอัศจรรย์ สิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไป พวกเขาลืมผู้ที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์นั้นเสีย

การอุทิศตนของคุณต่อพระเจ้า ต่อพระคำของพระองค์ และต่อคริสตจักร ควรเป็นอันดับแรก และเป็นอันดับสูงสุด ผู้เล็กน้อยก็เข้าร่วมกับผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อคุณอุทิศตัวของคุณแด่พระเจ้า และพระคำของพระองค์ ให้ความสำคัญกับการไปคริสตจักรและกิจกรรมฝ่ายวิญญาณอื่นๆ อย่างตั้งใจ คุณจะเกิดผลในส่วนอื่นๆ ในชีวิตของคุณอย่างแน่นอน 3 ยอห์น 1:2 กล่าวว่า “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น”

การจำเริญขึ้นหมายความถึงการเกิดผล พระองค์ทรงจัดการกับร่างกายของคุณและสภาพฝ่ายวิญญาณของคุณ ขณะที่คุณจำเริญขึ้นในการเงินของคุณ ในสุขภาพของคุณ ในความสัมพันธ์ของคุณ ครอบครัว ฯลฯ พระองค์ทรงต้องการให้คุณเกิดผลในความรู้ของพระเจ้าของคุณ พระองค์ต้องการให้สำแดงถึงพระองค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือการที่พระคุณและสันติสุขของพระองค์จะทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณ “ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย โดยซาบซึ้งในพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (2 เปโตร 1:2)

เพิ่มพูนขึ้นในความรู้ของพระเจ้าโดยการภาวนาพระคำ ผลก็คือว่าคุณจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ บานสะพรั่ง และจำเริญขึ้นในทุกสิ่งที่คุณทำ (สดุดี 1:3) เป็นชีวิตที่ดีจริงๆ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์เป็นอาหารสำหรับวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จำเริญขึ้นในทุกสิ่งและในทุกเวลา เกิดผลสู่ความชอบธรรม ข้าพระองค์เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ บานสะพรั่งอยู่เสมอ และก้าวหน้าไปอย่างมาก ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:10; ฟีลิปปี 1:6; ฮีบรู 13:20-21


Comments are closed