อังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2015

แสงสว่างให้ความหมาย
Light Gives Meaning

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” (มัทธิว 5:14)

    ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณเป็นแสงสว่างของโลกนี้! พระคริสต์กล่าวไว้เช่นนั้น ดังนั้นคุณจะต้องทำให้การทรงเรียกของคุณสำเร็จ ในฐานะแสงสว่างของโลกนี้ แสงสว่างให้ความหมาย อธิบาย และให้ทิศทาง แสงสว่างเปิดเผยความจริงของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ถ้าคุณไม่เปิดไฟ คุณจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในความมืด แม้คุณอาจจะสัมผัสวัตถุบางอย่าง แต่คุณจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆจนกว่าคุณจะเปิดไฟ

ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสร้อยคอราคาแพงหรือนาฬิกาข้อมือ แต่ประกายของมันจะหายไปในความมืด ไม่มีใครที่สามารถบอกได้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของมัน แม้ว่าพวกเขาอาจรู้สึกได้ว่ามันอยู่บนตัวคุณ มันอาจจะถูกทำขึ้นจากทองคำ คุณค่า (ความหมาย) ของมันจะเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างส่องไปที่มัน

โดยการเป็นแสงสว่างของโลกนี้ คุณถูกส่งโดยพระเจ้าเพื่อให้ความหมายแก่ชีวิตของคนมากมายในโลกนี้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเรากล่าวในการรับใช้ของเราว่า “สถานทูตของพระคริสต์ ให้ความหมายแก่ชีวิต” นั่นคือพันธกิจของเรา พระองค์ทรงส่งเราออกไปเพื่อทำให้ชีวิตผู้คนมีความหมาย มีบางคนที่กล่าวว่า “ฉันเป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไป ชีวิตของฉันไม่มีความหมาย ฉันเพียงแค่ดำเนินชีวิตไปวันๆ เท่านั้น!” ไม่ใช่ คุณบังเกิดใหม่แล้ว! ในพระคริสต์ ไม่เพียงแต่ชีวิตของคุณจะมีความหมายเท่านั้น คุณยังถูกแต่งตั้งเพื่อช่วยให้ชีวิตของคนอื่นๆมีความหมายผ่านทางพระคำของพระเจ้า

พระเยซูตรัสไว้ว่า “พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น” (ยอห์น 20:21) พระองค์มาเพื่อทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย และส่งเราออกไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ และใช้ข่าวประเสริฐนั้นเพื่อนำสง่าราศี ความงดงาม และความหมายมายังชีวิตของคนมากมายทั่วโลกนี้ พระองค์ส่งเราไปเป็นเหมือนแสงสว่างในโลกนี้ แสงสว่างนำมาซึ่งรสชาติ ความงดงาม และสีสัน ดังนั้นในฐานะแสงสว่างของโลกนี้ คุณจะต้องนำความงดงาม และความหอมหวานไปยังผู้อื่นผ่านพระคำของพระเจ้า ซึ่งเป็นแสงสว่างของพระเจ้า! แสงสว่างนั้นจะขับไล่ความมืดทั้งหมดให้ออกไป และนำคุณค่า ความมั่นคง และสง่าราศีมายังชีวิตของมนุษย์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ให้เป็นแสงสว่างของโลกนี้ เพื่อช่วยทำให้ชีวิตของคนมากมายมีความหมายผ่านทางพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในสง่าราศีของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป และส่งผลกระทบต่อชีวิตคนมากมายด้วยแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:16; กิจการ 26:18


Comments are closed