พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2015

เรานมัสการพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้น
We Worship The Risen Christ

“อย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน” (อพยพ 20:4)

    พระคัมภีร์บอกเราถึงการที่งูร้ายเข้าไปในค่ายของชนชาติอิสราเอล ทำร้ายและฆ่าคนมากมายในนั้น (อพยพ 21:7-9) โมเสสอธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้า และพระองค์ได้สั่งให้เขาทำงูทองเหลืองและตั้งไว้บนเสา ถ้าใครถูกกัดและมองดูงูนั้น คนนั้นก็จะได้รับการรักษาให้หาย

หลายปีที่ผ่านมา บางคนมีปัญหาในการเข้าใจข้อพระคัมภีร์ในตอนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ข้อพระคำต่อไปนี้จะอธิบายว่าทำไมจึงมีคำสั่งไม่ให้กราบไหว้รูปเคารพ “อย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน” (อพยพ 20:4-5)

พระเจ้าไม่เคยบอกให้ชนชาติอิสราเอลนมัสการงูทองเหลืองนั้น พระองค์เพียงบอกให้พวกเขามองดูมัน พระองค์บอกอับราฮัมคล้ายๆ กันเมื่อพระองค์บอกให้เขามองดูที่ดวงดาว พระองค์ไม่ได้บอกให้เขานมัสการดวงดาว งูเป็นสัญลักษณ์ของความบาปที่ถูกตรึงไว้บนกางเขน “โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:14-15)

ในพระคัมภีร์ใหม่ เราไม่ได้ดูที่รูปแกะสลัก แต่ที่พระคริสต์ “โดยจับตามองที่พระเยซูผู้บุกเบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า” (ฮีบรู 12:2) วันนี้ พระองค์ไม่ได้อยู่บนไม้กางเขนอีกแล้ว แต่ทรงเป็นขึ้นและเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ พระคริสต์ที่เป็นขึ้นคือผู้ที่เรานมัสการ พระองค์เพียงผู้เดียวคือผู้ได้รับการสรรเสริญ มีเพียงพระองค์ กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง จอมเจ้านาย และจอมราชันย์ ผู้สมควรได้รับการสรรเสริญจากเรา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรอดที่ทำให้สำเร็จผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระองค์เท่านั้นที่เป็นความหวังของโลกและเป็นความยินดีของสวรรค์ เป็นผู้ที่สมควรได้รับความรักที่ลึกซึ้งที่สุดของข้าพระองค์ และทรงเป็นเป็นความรอดแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ขอสรรเสริญและนมัสการพระองค์ตลอดไป อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 6:13-16; วิวรณ์ 5:13


Comments are closed