วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน
เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในเรือของคุณ
When Jesus Is In Your Boat

“แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์” (1 โครินธ์ 6:17)

     ครั้งหนึ่งเหล่าสาวกของพระเยซูกำลังข้ามฟากด้วยการนั่งเรือ แน่นอนว่าพวกเขาได้เคยนั่งเรือมาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้แตกต่างกันและมีความสำคัญมาก เพราะองค์เจ้านายอยู่ในเรือกับพวกเขา

อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานพวกสาวกก็สังเกตเห็นว่าน้ำกำลังเข้ามาในเรือ ลมเริ่มดุเดือดและรุนแรงด้วยกระแสน้ำที่สูงขึ้น แม้ว่าจะกลัว แต่พวกสาวกก็ไม่สามารถยอมรับความเป็นไปได้ว่าเรือจะล่มในขณะที่พระเยซูอยู่ในนั้นและพวกเขาและองค์เจ้านายจะจมอยู่ในทะเล

ดังนั้นพวกเขาจึงไปหาพระองค์เพื่อพบว่าพระองค์กำลังหลับอยู่ที่ท้ายเรือที่มีอันตรายเช่นนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “ส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือ พวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่า พระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือ? พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่า จงสงบเงียบ แล้วลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท” (มาระโก 4:38-39)

เมื่อพระเยซูอยู่ในเรือของคุณ ก็มีความชื่นชมยินดี สันติสุข และความเจริญรุ่งเรือง การทรงสถิตของพระองค์กับเหล่าสาวกในเรือทำให้เกิดความแตกต่าง แม้ว่าพระองค์จะดุพวกเขาสำหรับการขาดความเชื่อ แต่พวกเขาต้องการฤทธิ์อำนาจเหนือวิกฤตการณ์ที่ใกล้เข้ามา และพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อจัดหาให้

คำถามในวันนี้คือ “ใครอยู่ในเรือของคุณ?” น่าจะเป็นพระเยซู มิฉะนั้นคุณก็จะจม และสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเราในวันนี้ซึ่งดีกว่าการมีพระองค์อยู่ในเรือกับคุณ คือการที่พระองค์สถิตอยู่ในคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระองค์คุณจะแล่นเรือผ่านปัญหาในชีวิตอย่างมีชัยชนะ ในพระองค์คุณมีฤทธิ์อำนาจเหนือความปั่นป่วน วิกฤติ และความทุกข์ยากทุกประการ โดยไม่คำนึงถึงการทดสอบ การทดลอง และการข่มเหง คุณจะเป็นผู้ชนะเสมอ

ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใด พระองค์จะเปลี่ยนช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นให้กลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ…” ไม่สำคัญว่าความท้าทายคืออะไร เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคุณ คุณจะชนะเสมอ

พระคริสต์ในตัวคุณคือความมั่นใจในชัยชนะของคุณเหนือความเครียดและปัญหาของชีวิต พระองค์ทรงอยู่ใน “เรือของคุณ” ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะกลัว

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้าพระองค์กับพระองค์ การทรงสถิตอยู่เสมอของพระองค์ในและกับข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ไม่สามารถถูกทำลายได้ ข้าพระองค์เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตผ่านทางพระคริสต์ที่รักข้าพระองค์ และข้าพระองค์สามารถทำทุกสิ่งได้ในพระนามของพระองค์และโดยความสามารถของพระองค์ที่ทำงานในตัวข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:12-13; 1 โครินธ์ 6:17; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed