เสาร์ ที่ 1 เมษายน 2017
เฉลิมฉลองตัวตนของคุณกับพระคริสต์
Celebrate Your Identity With Christ

“ใครมีความละอายเพราะเราและคำสอนของเรา ในยุคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและอธรรมนี้ บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะคนนั้นด้วย เมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมกับพวกทูตสวรรค์บริสุทธิ์” (มาระโก 8:38)

    ฮีบรู 2:11 ได้อธิบายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับพระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุผลนี้ที่พระองค์ไม่ทรงละอายที่จะเรียกเราว่าเป็น “พี่น้อง” – นั่นคือพี่น้องชายหญิงของพระองค์ เหมือนกับพระเยซู เปาโลไม่ได้มีความละอายในตัวตนของเขากับคนของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างในกิจการ 20:32 เขาเรียกผู้เชื่อในคริสตจักรเมืองเอเฟซัสว่าเป็น “พี่น้อง” ซึ่งหมายถึงความเป็นพี่น้อง สมาชิกร่วมกันกับธรรมิกชน และในบ้านของพระเจ้า เกิดจากพระวิญญาณ เราเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์

น่าเศร้าที่คริสเตียนบางคนมีความละอายที่จะถูกนับรวมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ เมื่อเราเรียกพวกเขาว่าเป็นพี่ชายหรือน้องสาว พวกเขาปฏิเสธทันทีและกล่าวว่า “เรียกแต่ชื่อของฉัน ไม่ต้องเติมคำว่าพี่หรือน้อง” พวกเขาอายหรือแม้แต่ละอายที่จะถูกนับรวมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ อย่าเป็นเช่นนั้น การมีส่วนร่วมของคุณกับพระเยซูคริสต์และคริสตจักรของพระองค์คือเกียรติสูงสุด และตัวตนที่น่าประทับใจมากที่สุดที่คุณสามารถมีได้ เฉลิมฉลองสิ่งนี้ในทุกโอกาส ยึดเอาทุกนาทีที่จะสรรเสริญพระเยซูคริสต์

นึกถึงพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ในข้อพระคำตอนต้นของเรา ถ้าคุณละอายที่จะให้โลกนี้ เพื่อนของคุณ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ รู้ว่าคุณบังเกิดใหม่แล้ว และคุณเป็นสมาชิกในครอบครัวแห่งความเชื่อ พระเยซูก็จะทรงละอายที่จะรู้จักคุณต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ด้วย

ไม่ว่าใครจะมีความเห็นอย่างไรกับการเป็นคริสเตียน เรามีตัวตนที่มีเกียรติมากที่สุด อย่ามองข้ามสิ่งนี้! อะไรที่จะสำคัญไปมากกว่าการได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า! จงตื่นเต้นอยู่เสมอที่คุณเป็นคริสเตียน อย่ารู้สึกต้องแก้ตัวในการประกาศว่าคุณเป็นของพระคริสต์ คริสตจักรของพระองค์ และผู้เชื่อคนอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครควรที่จะทำให้คุณแยกตัวคุณเองออกจากพระคริสต์ หรือปฏิเสธความเป็นหนึ่งเดียวกันของคุณกับพระองค์! ไม่ควรแม้แต่การข่มเหงหรือความยากลำบากที่จะทำให้คุณขลาดกลัว

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเชื่อและกำลังในตัวตนภายในของข้าพระองค์ และความกล้าหาญในการประกาศความเป็นหนึ่งเดียวกันของข้าพระองค์กับพระองค์ และการเป็นส่วนหนึ่งกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ข้าพระองค์ยินดีที่ได้อยู่ในพระคริสต์ และอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ควรที่จะมีความสำคัญมากกว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า! สรรเสริญพระเจ้า!
ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:16; ลูกา 12:8-9


Comments are closed