ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2016

เข้าใจพระคำ
Understanding The Scriptures
“แล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์” (ลูกา 24:45)

    หลายคนอ่านพระคัมภีร์แต่ไม่เข้าใจเนื้อหาของพระคำ พระคัมภีร์เต็มด้วยพระคำของพระเจ้า เป็นพยานของพระเจ้าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส สิ่งที่มนุษย์พูด สิ่งที่ซาตานพูด สิ่งที่ทูตสวรรค์พูด และสิ่งที่พระเยซูตรัส นี่หมายความว่าทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นต้องเข้าใจว่าใครเป็นคนที่กำลังพูด และบริบทของการพูดหรือการเขียน เป็นคำพยานของพระเจ้าถึงต้นกำเนิด ชีวิต และลิขิตชีวิตของมนุษย์ จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อมของพวกเขา

ยกตัวอย่างเช่น ในการศึกษาพระคำเกี่ยวกับคริสตจักรยุคแรกในพระคัมภีร์ใหม่ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสังเกตถึงช่วงเวลาการเติบโตที่คริสตจักรในยุคแรกต้องเผชิญ พวกสาวกไม่ได้รู้ทุกสิ่งทันทีในช่วงแรกของคริสตจักร เมื่อคุณศึกษาสิบห้าบทแรกของพระธรรมกิจการ คริสตจักรในช่วงเวลานั้นไม่ค่อยเชื่อว่าคนที่ไม่ใช่ชาวยิวสามารถอยู่ในพระคริสต์ได้ ในบทที่สิบห้าที่พวกเขามีการถกเถียงกันอย่างเคร่งเครียด และเปโตรได้อธิบายเรื่องนี้กับพวกเขา ในขณะที่ยากอบได้สนับสนุนด้วยข้อพระคำอ้างอิง (กิจการ 15:6-29)

ดังนั้น เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณควรเข้าใจแนวความคิดและวัฒนธรรมของผู้คน และผู้เขียนในช่วงเวลาที่เขียน ยกตัวอย่างเช่นคำสอนของพระเยซูในมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่ถูกสร้างใหม่ คำสอนบางอย่างไม่ได้มีไว้สำหรับคริสเตียนในการใช้สำหรับการดำเนินชีวิต แต่ไว้สำหรับชาวยิว พระองค์ตรัสกับสาวกในตอนหนึ่งว่า “พวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ?” (มาระโก 4:40) คุณไม่สามารถอ่านและคิดกับตัวเองว่า “โอ บางทีเหตุผลที่สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปด้วยดีสำหรับฉัน เพราะว่าฉันไม่มีความเชื่อ” นั่นจะเป็นสมมุติฐานที่ผิด เพราะว่าไม่มีคริสเตียนคนใดที่ไม่มีความเชื่อ พระคำบอกว่า “…ขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3) เป็นไปได้สำหรับคนที่มีชีวิตภายใต้พระคัมภีร์เดิมที่ไม่มีความเชื่อ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้บังเกิดใหม่ พวกเขาคือคนที่อยู่ภายใต้ความรู้สึก ที่ดำเนินชีวิตภายใต้กฏบัญญัติ และความเชื่อไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้สึกแต่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ แต่ทุกคนที่อยู่ท่ามกลางเราที่อยู่ในพระคริสต์ได้รับความเชื่อแล้ว

ศึกษาพระคำด้วยความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ และคุณจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในแผนการของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์สำหรับคริสตจักร สำหรับคุณ และสำหรับโลกนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความเข้าใจในพระคำแก่ข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาถึงความรอดผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ได้รับโอกาสในการได้รับพระคุณ ด้วยความสามารถที่จะเข้าใจความล้ำลึกของแผ่นดินของพระองค์ ขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสอนข้าพระองค์ในทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 13:11; ยอห์น 14:26


Comments are closed