เสาร์ ที่ 27 ธันวาคม 2014

อดอาหาร อธิษฐาน และปรนนิบัติพระเจ้า!
Fast, Pray And Minister To The Lord!

“เมื่อคนเหล่านั้นกำลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้น” (กิจการ 13:2)

    เมื่อคุณใช้เวลาในการอดอาหารและอธิษฐาน และปรนนิบัติพระเจ้า คุณกำลังฝึกเนื้อหนังของคุณให้ยอมจำนนต่อพระคำ สิ่งนี้ทำให้วิญญาณของคุณไวต่อพระวิญญาณของพระเจ้ามากขึ้น ทำลายการขัดขืนของประสาทสัมผัสของคุณที่เป็นมนุษย์ จึงช่วยทำให้วิญญาณของคุณอธิษฐานอย่างถูกต้องมากขึ้น

การอดอาหารยังทำให้เราอยู่บนตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับพระคำของพระเจ้าจะมาถึงคุณ พระเจ้าอาจกำลังพูดกับคุณอยู่ แต่คุณอาจไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ แต่เมื่อคุณอดอาหารและอธิษฐาน วิญญาณของคุณถูกเตรียมให้พร้อมที่จะรับคำแนะนำและทิศทางที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณ เกี่ยวกับงาน เศรษฐกิจ ครอบครัว การเรียน และอนาคตของคุณ บางสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณหรือสิ่งที่คุณสนใจ

เรียนรู้ที่จะใช้หลักการในกิจการบทที่ 13 อย่าหยุดในการอดอาหารและอธิษฐาน และเรียนรู้ที่จะปรนนิบัติพระเจ้า ในคริสตจักรที่เมืองอันทิโอก มีผู้เผยพระวจนะและอาจารย์บางคน คือ บารนาบัส ซีโมนลูเซียส และมานาเอน รวมถึงเปาโล พระคัมภีร์กล่าวว่า “เมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหาร พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า…” (กิจการ 13:2) สังเกตว่าพวกเขาไม่ต้องร้องว่า “พระเจ้า โปรดตรัสกับพวกเรา เราต้องการได้ยินเสียงตรัสของพระองค์!” พวกเขาเพียงแค่ปรนนิบัติพระองค์และพระองค์ก็ตรัส เป็นเรื่องง่ายมาก

นี่คือน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ปรารถนาที่จะพูดกับคุณเป็นการส่วนตัว และให้คุณเข้าใจพระองค์อย่างชัดเจน พระองค์ต้องการทำสิ่งนั้นเพื่อคุณมากกว่าที่คุณต้องการ ความจริงก็คือว่า พระองค์ได้ทรงกระทำอยู่ตลอด แต่เมื่อวิญญาณของคุณถูกบดบังด้วยสิ่งอื่นๆ คุณไม่สามารถได้ยินพระองค์อย่างชัดเจน นั่นคือเหตุผลในการที่จะอดอาหาร เราไม่ได้อดอาหารเพื่อพระเจ้าจะได้ยินคำอธิษฐานของเรา หรือเพื่อที่เราจะทำให้พระองค์ทำบางสิ่งเพื่อเรา การอดอาหารช่วยวางตำแหน่งเราในที่ซึ่งพระคำของพระองค์จะสามารถมาถึงคุณได้ ยกคุณขึ้น ให้กำลังแก่คุณ และวางตำแหน่งของคุณให้สามารถเชื่อมต่อกับน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการอดอาหาร อธิษฐาน และปรนนิบัติพระองค์ และเตรียมวิญญาณของข้าพระองค์ให้พร้อมในการรับนิมิตของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ นิมิตแห่งการทรงนำ และนิมิตแห่งอาณาจักรของพระเจ้า ข้าพระองค์เดินในชัยชนะและการครอบครองอย่างครบถ้วนในปีที่กำลังจะมาถึง โดยรู้ว่าพระองค์ได้ทรงทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 14:23; ยอห์น 10:27


Comments are closed