พุธ ที่ 21 ตุลาคม 2015

หัวใจใหม่
A New Heart

“เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และจะให้ใจเนื้อแก่เจ้า และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า และกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และเจ้าจะรักษาคำตัดสินของเราและกระทำตาม” (เอเสเคียล 36:26-27)

    พระคำของพระเจ้าผ่านทางผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลในข้อพระคำตอนต้นเป็นพระพรที่พิเศษสำหรับคุณ ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว พระเจ้าได้ให้หัวใจที่อ่อนโยนแก่คุณ เป็นหัวใจที่ยอมจำนนและอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระคำ คุณมีหัวใจที่อ่อนโยนต่อพระเจ้า หัวใจที่เชื่อฟัง ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ทรงเรียกคุณว่าลูกที่เชื่อฟัง (1 เปโตร 1:14) คุณมีหัวใจที่รักในการได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้า และอ่านเกี่ยวกับพระองค์

คนเหล่านั้นที่มี “หัวใจหิน” ไม่ชอบที่จะได้ยินหรืออ่านเกี่ยวกับพระเจ้า พวกเขาไม่ได้รับอิทธิพลหรือรับผลกระทบจากสิ่งฝ่ายวิญญาณ แต่ไม่ได้เป็นเหมือนกับคุณ เหมือนดาวิด คุณตื่นเต้นอยู่เสมอกับโอกาสทุกครั้งในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า คุณมีความยินดีที่มีชีวิตในการสถิตอยู่ของพระองค์ เป็นการง่ายสำหรับคุณที่จะอธิษฐาน เป็นการง่ายสำหรับคุณในการนมัสการพระเจ้า เพราะว่าคุณมีหัวใจใหม่ เป็นหัวใจที่แสวงหาพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้นึกถึงคำของผู้เขียนพระธรรมสดุดีที่ว่า “กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น” (สดุดี 42:1)

เป็นการง่ายสำหรับพระเจ้าในการนำคุณไปในทางแห่งความชอบธรรมเมื่อหัวใจของคุณติดตามพระองค์ พระองค์จะทำให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้อง ตัดสินใจได้ถูกต้อง อยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง และทางที่ถูกต้อง ฮาเลลูยา!

ถ้าคุณกำลังอ่านอยู่แล้วยังไม่ได้บังเกิดใหม่ นี่คือเวลาของคุณ นี่เป็นโอกาสของคุณ พระเจ้ากำลังพูดกับคุณในวันนี้! พระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ และให้หัวใจใหม่แก่คุณ! คุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวของคุณเอง พระองค์เพียงผู้เดียวที่สามารถให้หัวใจใหม่แก่คุณได้ ด้วยฤทธิ์เดชเหนือความบาป ฤทธิ์เดชในการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และทำให้พระองค์พอพระทัย เปิดไปที่หน้า “คำอธิษฐานต้อนรับพระเยซู” หน้าหลังของหนังสือเฝ้าเดี่ยวนี้ และกล่าวถ้อยคำที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในทันที

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานหัวใจใหม่แก่ข้าพระองค์ เป็นหัวใจที่แสวงหาความชอบธรรมและรักพระองค์อย่างร้อนรน! ข้าพระองค์รับใช้และถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดไป ด้วยวิญญาณที่มั่นคงและการมอบถวายหมดทั้งดวงใจ ไว้วางใจว่าพระองค์จะนำทางข้าพระองค์ไปในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ทุกเวลา ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:17; เอเสเคียล 11:19-20


Comments are closed