พุธ ที่ 4 มกราคม 2017
สร้างความเชื่อของคุณให้เข้มแข็ง
Build Your Faith Strong
“…ขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3)

    สังเกตในข้อพระคำตอนต้นที่กล่าวว่า พระเจ้าได้ประทานขนาดความเชื่อให้กับมนุษย์ทุกคน สิ่งนี้ไม่ได้กำลังบอกว่าพระเจ้าจะประทานความเชื่อให้กับคุณเมื่อคุณอธิษฐานมากพอหรืออดอาหารนานพอ พระองค์ได้ประทานให้แล้ว พระองค์ได้ประทาน “ขนาดความเชื่อนั้น” ให้กับคุณ ไม่ใช่ “ขนาดความเชื่อหนึ่ง” นี่หมายความว่าเราทุกคนได้รับขนาดความเชื่ออย่างเดียวกันเมื่อเราได้รับเอาข่าวประเสริฐ

ตามที่พระเยซูได้ตรัสไว้ แม้แต่ความเชื่อเพียงเล็กน้อยก็สามารถเคลื่อนภูเขาไปได้ ความเชื่อนั้นสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ “…เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเคลื่อนไป และสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20) อย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ต้องการให้คุณคงอยู่ที่ระดับความเชื่อเล็กๆ เท่านั้น พระองค์ต้องการให้คุณเสริมสร้างความเชื่อของคุณ ไม่เพียงแต่ให้มากขึ้นเท่านั้น แต่ให้เข้มแข็งขึ้นด้วย

เป็นไปได้ที่จะมีความเชื่อมากแต่อ่อนแอ เป็นเหมือนกับการป้อนร่างกายของคุณด้วยอาหารที่ดี แนวโน้มคือการที่คุณจะเติบโตขึ้น แต่การที่คุณเติบใหญ่ขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณแข็งแรง คุณอาจจะอ่อนปวกเปียกก็ได้ จนกว่าคุณจะออกกำลังกาย และใช้กล้ามเนื้อของคุณ

เช่นเดียวกัน พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารสำหรับวิญญาณของคุณ ยิ่งคุณภาวนาพระคำของพระองค์และใช้พระคำนั้นมากเท่าใด ความเชื่อของคุณก็จะมากขึ้นและเข้มแข็งขึ้นเท่านั้น “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17) ใส่พระคำของพระเจ้าเข้าไปในวิญญาณของคุณเพื่อสร้างความเชื่อที่คงอยู่ ความเชื่อที่เกิดผลเสมอ คุณจะต้องให้พระคำเข้าไปในระบบของคุณมากจนคุณสามารถคิด พูด และดำเนินชีวิตในพระคำเท่านั้น!

พระคำกล่าวเกี่ยวกับอับราฮัมว่า “ท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” (โรม 4:20) สร้างความเชื่อของคุณให้เข้มแข็งโดยใช้พระคำแม้ในสิ่งเล็กน้อยในชีวิต ฝึกฝนความเชื่อของคุณตลอดเวลา อย่ายอมต่ออาการปวดหัว ใช้ความเชื่อของคุณ คุณต้องการสติปัญญาในการยกระดับธุรกิจของคุณหรือไม่? รับสิ่งนั้นโดยความเชื่อ ใช้พระคำของพระเจ้าและสร้างความเชื่อของคุณให้เข้มแข็ง

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่สร้างความเชื่อในวิญญาณของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์มองเห็นและทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ข้าพระองค์พัฒนาความเชื่อของข้าพระองค์และทำให้ความเชื่อนั้นเข้มแข็งขึ้นโดยการภาวนา ประกาศ และประพฤติตามพระคำ ข้าพระองค์มีชีวิตในชัยชนะเสมอและตลอดไป
ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 24:10; ฮีบรู 11:3; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed