วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020

วัฒนธรรมของพระคริสต์
THE CHRIST CULTURE

อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม (โรม 12:2)

ในความเป็นคริสเตียน เรามีวัฒนธรรม นั่นคือวัฒนธรรมของพระคริสต์ หลายคนเข้ามาในพระคริสต์พร้อมกับวัฒนธรรมของตนเองและพยายามหลายวิธีที่จะมีอิทธิพลต่อคริสตจักรด้วยวัฒนธรรมทางโลกของพวกเขา แต่วัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวที่เราต้องทำตามและดื่มด่ำคือวัฒนธรรมของพระวิญญาณและพระคัมภีร์ ข้อพระคัมภีร์หลักของเราบอกให้เรารับการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา (โรม 12:2) นั่นหมายถึงการได้รับวัฒนธรรมจากพระคำ นั่นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจที่จะทำ

ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณด้วยพระคัมภีร์ คุณก็จะมีวัฒนธรรมแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น ในพระคริสต์เรามีวัฒนธรรมของการให้เกียรติและเคารพทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่คนที่เราคิดว่าสมควรได้รับเกียรติเท่านั้น โรม 12:10 กล่าวว่า จง​รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง จง​ขวน​ขวาย​ใน​การ​ให้​เกียรติ​กัน​และ​กัน นอกจากนี้ในมัทธิว 5:44 พระเยซูตรัสว่า แต่​เรา​บอก​พวก​ท่านว่า จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​บรร​ดา​คน​ที่​ข่ม​เหง​พวก​ท่านนี่คือวัฒนธรรมแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งแตกต่างจากโลกนี้

มัทธิว 5:42 กล่าวว่า ถ้า​เขา​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​ท่าน ก็​จง​ให้ อย่า​เมิน​หน้า​จาก​ผู้​ที่​ต้อง​การ​ขอ​ยืม​จาก​ท่านวัฒนธรรมของเราคือการให้ด้วยความรัก คุณจะไม่หันหลังให้กับคนที่มาขอยืมจากคุณ เราช่วยเหลือและไม่ดูถูกผู้ใดเลย นี่คือวิธีที่พระเยซูดำเนินชีวิต และเราจะเลียนแบบพระองค์ ดังนั้นจงฝึกฝนตัวเองในวัฒนธรรมของพระคริสต์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแห่งความรัก ความเมตตา การให้อภัย และความชอบธรรม

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่ทรงล้ำค่า ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพันธกิจของพระคำและพระวิญญาณเพื่อเรียนรู้ พัฒนา และดำเนินชีวิตของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกนี้ นั่นคือชีวิตแห่งความรัก ความเป็นเลิศ ชัยชนะ การครอบครอง และพระคุณขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาพระคำ ความคิดของข้าพระองค์ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้คิดและเดินในความเป็นจริงในบุคคลที่ข้าพระองค์เป็นในพระคริสต์และสำแดงออกถึงความชอบธรรมของพระองค์อย่างเต็มที่ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

ฟิลิปปี 2:5; 2 เปโตร 1:5-8

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 14:15-31 & 1 พงศาวดาร 1-2

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินทร์ 14:10-19 & สุภาษิต 25


Comments are closed