พุธที่ 11 กันยายน 2013

รับในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่คุณแล้ว
Accept What He’s Already Given You

“ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม” (2 เปโตร 1:3)

    นี่คือหนึ่งใน “ข้อพระคำที่เปล่งเสียงดัง” ในพระคัมภีร์ คุณไม่สามารถอ่านข้อนี้แล้วไม่รู้สึกชื่นชมยินดีด้วยคำสรรเสริญต่อพระเจ้า ลองคิดดูว่าไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ได้มอบให้แก่คุณในพระเยซูคริสต์ ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะ ในการครอบครอง ความยอดเยี่ยม และความชอบธรรม ได้มอบไว้กับคุณในพระเยซูคริสต์แล้ว คำถามก็คือว่า คุณได้รับในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้คุณแล้วหรือยัง?

เป็นสิ่งหนึ่งสำหรับการที่พระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งแก่คุณ แต่เป็นอีกสิ่งหนึ่งสำหรับคุณที่จะรับในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับคุณแล้ว และปฏิบัติตามนั้น ในการที่ได้ยินว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ประทานสิ่งสารพัดแก่คุณที่จะให้มีชีวิตและที่เป็นอย่างพระเจ้าแล้ว คุณควรที่จะพูดและดำเนินชีวิตเหมือนผู้ที่รู้ว่าได้รับทุกสิ่งแล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่าจะประทานทุกสิ่งแก่คุณ พระองค์ได้ประทานให้คุณแล้ว ดังนั้นจงพูดเหมือนว่าคุณเป็นเจ้าของโลก เพราะว่าคุณเป็น 1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่า “…สิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย…” จงตระหนักในความจริงนี้ จงปฏิเสธใครหรือสถานการณ์ใดที่จะทำให้คุณคิด พูด หรือทำเป็นอย่างอื่น

ศึกษาพระคำเพื่อรู้ทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณ ยกตัวอย่างเช่น 1 ยอห์น 5:11-12 บอกเราว่า “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต” นี่หมายความว่าพระเจ้าได้ประทานชีวิตอย่างพระองค์ให้แก่เรา เป็นชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งไม่อยู่ภายใต้ซาตาน โรคร้าย ความเจ็บป่วย ความล้มเหลว หรือความพ่ายแพ้!

ไม่น่าแปลกใจที่ในข้อต่อไปยอห์นได้ประกาศว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า” (1 ยอห์น 5:13) ฟิเลโมน 1:6 สอนว่า การสื่อสารความเชื่อของคุณจะเกิดผล โดยยอมรับในสิ่งดีทุกสิ่งซึ่งอยู่ภายในคุณในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นจงกล้าหาญที่จะยืนยัน ประกาศ และชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณในพระเยซูคริสต์ ร้องเพลง เต้นรำ และตะโกนถึงสิ่งนั้น!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น และข้าพเจ้ามีในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าเป็นทายาทของพระผู้ทรงครอบครอง และข้าพเจ้าปกครองในฐานะกษัตริย์ในชีวิตนี้ ชีวิตนิรันดร์เป็นของข้าพเจ้า! ใช่ ชีวิตแห่งชัยชนะเป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยู่เหนือความเจ็บป่วย โรคร้าย ความยากจน ความล้มเหลว และความตาย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:6; 1 โครินธ์ 3:21-23; เอเฟซัส 1:3


Comments are closed