ศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2017
รับเอาข้อมูลที่ถูกต้อง
Feed On The Right Information

“พระองค์ตรัสตอบว่า มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4)

    ในโลกทุกวันนี้ ผู้คนเลือกที่จะกินมากขึ้น ในขณะที่บางคนกินอาหารที่ถูกต้องเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลายคนก็กินอาหารที่ไม่ดี และทำให้สุขภาพของพวกเขาเสี่ยงที่จะเป็นโรค เช่นเดียวกันกับเรื่องฝ่ายวิญญาณ คุณจะต้องให้อาหารแก่ความเชื่อของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า คริสเตียนบางคนเลือกที่จะให้อาหารแก่ความกลัวของพวกเขามากกว่าความเชื่อของพวกเขา คุณให้อาหารแก่ความกลัวเมื่อคุณสนใจในข้อมูลที่ผิด

อาหารสำหรับวิญญาณของมนุษย์คือพระคำของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “. มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า..” (มัทธิว 4:4) ดังนั้นพระคำของพระเจ้าทำให้วิญญาณของมนุษย์มีชีวิต เต็มด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก ถ้อยคำที่ไม่ดีให้ยาพิษและทำลายวิญญาณของมนุษย์ ผ่านการให้ความสนใจกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องผลของการรับเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของคริสเตียนอาจไม่ได้เห็นเพียงชั่วข้ามคืน แต่ในเวลาไม่นาน คนที่ได้รับข้อมูลเช่นนั้นจะอ่อนแอลง และอ่อนแอฝ่ายวิญญาณ ไม่นานนัก เขาจะไม่ร้อนรนในสิ่งฝ่ายวิญญาณเหมือนที่เขาเคยเป็น แล้วชีวิตของเขาก็จะหันออกห่างจากแผนการเดิมของพระเจ้า

ให้ความสนใจกับข้อมูลที่ถูกต้อง ปักหลักและให้พลังแก่วิญญาณของคุณเพื่อความสำเร็จด้วยพระคำของพระเจ้า พลังแห่งชีวิตนั้นอยู่ในวิญญาณของคุณ เมื่อคุณให้อาหารกับวิญญาณของคุณด้วยพระคำ คุณจะสามารถทำให้เกิดสิ่งดีที่คุณต้องการในชีวิตได้จากภายในคุณ พระเยซูตรัสว่า “คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา” (มัทธิว 12:35)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะได้ยินและรับเอาพระคำของพระองค์ เพราะว่าพระคำนั้นได้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ ภาระใจของข้าพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์มากขึ้น และข้าพระองค์ได้รับสติปัญญาและความยอดเยี่ยมโดยพระคำของพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 1:23; โคโลสี 3:16; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed