อาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2015

รับพระบัญชา!
Accept The Mandate!

“เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ” (เยเรมีย์ 1:5)

    ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าภาวนาพระคำตอนต้น ข้าพเจ้าเต็มล้นไปด้วยความยอดเยี่ยมของพระเจ้าของเรา! พระองค์ตรัสว่า “ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราได้กำหนดตัวเจ้าไว้” นี่หมายความว่าเยเรมีย์ได้ถูกเลือกไว้ก่อนที่เขาจะเกิดมา

สิ่งที่สวยงามก็คือ ความจริงนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเยเรมีย์เท่านั้น แต่เป็นเช่นเดียวกันกับคุณด้วย พระเจ้าได้ทรงเลือกคุณไว้ก่อนที่คุณจะเกิดมา พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์…” (โรม 8:29)

คำว่า “ทราบอยู่แล้ว” ในข้อพระคำนี้หมายความมากกว่าเพียงแค่รู้จักใครบางคน แต่มีความหมายว่า “มีความสนใจเป็นพิเศษ” พระเจ้าทรงสนพระทัยเป็นพิเศษในตัวคุณ และได้วางแผนสำหรับชีวิตของคุณไว้ ก่อนที่คุณจะเกิดมา พระองค์ได้แยกคนไว้เพื่องานที่พิเศษ มีการทรงเรียกที่พิเศษสำหรับชีวิตของคุณเพื่อให้เป็นพยานของพระองค์

อาจารย์เปาโลได้กล่าวข้อความเดียวกันนี้ เมื่อเขากล่าวว่า “แต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และได้ทรงโปรดบัญชาใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ ทรงพอพระทัย ที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้น ข้าพเจ้าก็มิได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลย” (กาลาเทีย 1:15-16) เปาโลรู้ว่าเขาถูกเลือกให้เป็นภาชนะในการนำคนต่างชาติจากความมืดสู่ความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาสู่พระเจ้า! ไม่น่าแปลกใจที่เขามีภาระใจอย่างมากเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ

มีหลายคนที่ยังไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของพวกเขาในการประกาศข่าวประเสริฐ พวกเขายังมีข้อแก้ตัวอยู่ คิดว่าพันธกิจแห่งการคืนดีกันนั้นเป็นหน้าที่เฉพาะสำหรับอัครทูต ผู้เผยพระวจนะ นักประกาศ ศิษยาภิบาล และอาจารย์เท่านั้น แต่พวกเขาคิดผิด คริสเตียนทุกคนได้รับคำบัญชาให้ออกไปสร้างสาวกกับคนทุกชนชาติ ไม่มีข้อแก้ตัวที่ยอมรับได้สำหรับการไม่ประกาศข่าวประเสริฐ รับเอาพระบัญชาที่จะออกไปยังโลกนี้เพื่อพระคริสต์! ทำให้สิ่งนี้เป็นการจดจ่อของคุณ และเป็นประสบการณ์ของการเติมเต็มที่แท้จริงในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้ถูกมอบไว้ในการดูแลของข้าพเจ้าแล้ว และข้าพเจ้าขยันขันแข็งในการทำให้ทุกคนในโลกของข้าพเจ้าได้รู้ถึงข่าวประเสริฐนั้น รวมถึงคนที่อยู่ไกลออกไป ภาระใจของข้าพเจ้าสำหรับข่าวประเสิรฐนั้นผลักดันและเติมไฟให้กับความกระตือรือล้นของข้าพเจ้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด! หลายคนจะได้รู้จักพระคริสต์ผ่านทางข้าพเจ้า และได้เข้าสู่มรดกของพวกเขาในพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 4:17; 1 โครินธ์ 9:16-18


Comments are closed