อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2013

รักเหมือนพระองค์
Love Like Him

“เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)

ในเอเฟซัส 3:17-19 อาจารย์เปาโลอธิษฐานว่า “เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว ท่านก็จะได้มีความสามารถหยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” พระองค์ต้องการให้เราเข้าใจถึงความล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้า ความไร้ขีดจำกัด เพื่อที่เราจะสามารถรักได้เหมือนอย่างพระองค์
ความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานั้นมุ่งมั่นและไม่มีเงื่อนไข คือความรักที่ปราศจากขีดจำกัด การตระหนักในความรักของพระองค์จะให้ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นแก่คุณ พระองค์ทรงรักคุณถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนเดียวในโลกนี้ก็ตาม! อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องรักคนอื่นเหมือนดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงรักคุณ นั่นหมายความว่าคุณจะต้องรักทุกคนรอบตัวคุณเหมือนว่าพวกเขาเป็นเพียงคนเดียวในโลกนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะดูเหมือนว่า “ไม่น่ารัก” เพียงใดก็ตาม
ยอห์น 3:16 กล่าวว่า ‘เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก-โลกของมนุษย์-จนได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์’ พระองค์ทรงรักคนทุกคนในโลกนี้โดยปราศจากการแบ่งแยก และพระองค์ต้องการให้เราเลียนแบบอย่างของพระองค์ “เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า” (เอเฟซัส 5:1-2) คุณมีความสามารถที่จะรักเหมือนพระเจ้าได้ ไม่เช่นนั้นพระองค์คงจะไม่บอกให้คุณเลียนแบบอย่างพระองค์
พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้น ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)” (เอเฟซัส 2:4-5) พระเจ้าทรงรักเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป ดังนั้นจงให้ความรักของพระบิดาที่อยู่ในคุณ ผลักดันให้คุณออกไปหาคนบาปและนำเขามาถึงพระคริสต์ จงให้หัวใจของคุณเต้นด้วยความรักสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อรอบตัวคุณ จงถูกเร้าใจโดยความรักที่จะประกาศพระกิตติคุณกับพวกเขา และนำเขาออกจากความบาปสู่ความชอบธรรม และออกจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะรักเหมือนพระบิดาในสวรรค์ของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นลูกที่รักของพระองค์ ความรักของพระองค์เต็มล้นในใจของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าสำแดงความรักนี้ในวันนี้โดยออกไปหาคนอื่นด้วยความรักของพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:8; 1 ยอห์น 4:8-11


Comments are closed